AVIS

Impost d'Activitats Econòmiques 2015

Es comunica, en relació amb els rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a 2015, i quan es tracte de quotes nacionals i provincials, la gestió de les quals corresponga a la Administració Tributaria de l'Estat, el següent:

TERMINI PER EFECTUAR L'INGRÉS:

Del 15 de setembre fins el 20 de novembre de 2015 (Resolució de 26 de maig de 2015 del Departament de Recaptació de la Agencia Estatal d'Administració Tributaria).

LLOC DE PAGAMENT:

- Quotes nacionals: a través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d'Estalvi i Cooperatives de crèdit) a les que no és precis que l'obligat al pagament disposse de compte obert.

- Quotes provincials: A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d'Estalvi i Cooperatives de crèdit) a les que no és precis que l'obligat al pagament disposse de compte obert.

Els ingressos es podran efectuar en horari d'atenció al públic de les esmentades entitats.

Tanmateix, el pagament de quotes nacionals i provincials podrà ser realitzat mitjançant adeudament en compte, a través d'internet, a l'adreça www.agenciatributaria.es , a la opció: Seu Electrònica. Tràmits destacats pagament impostos. Per a realitzar el pagament a través d'internet es necessari dispossar d'un sistema de signatura electrònica dels admessos per l'Agencia Estatal d'Administració Tributaria.

La finalització del termini d'ingrés en període voluntari, sense haver sigut satisfet el deute, determinarà l'inici del periode executiu i el "devengo" dels interessos de demora i dels recàrrecs a que es refereixen els articles 26 i 28 de la Llei General Tributaria.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31