Anunci de l'Ajuntament de Corbera sobre alienació, mitjançant subhasta, de béns patrimonials de l'Ajuntament.
23/12/2016

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària que tingué lloc el dia 30 de novembre de 2016, reunit amb la majoria exigida legalment, va acordar amb set vots a favor, tres vots en contra i una abstenció, aprovar inicialment l’alienació dels béns patrimonials següents, ubicats en la coneguda Zona 4, terme municipal de Corbera.
El procediment per a la seua alienació serà subhasta.
L’acord d’alienació s’exposarà en el tauler d’anuncis i pàgina web de l’Ajuntament de Corbera, així com en llocs de costum, per un període de deu dies, comptats a partir de la publicació d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Província, a fi que els interessats puguen presentar les reclamacions que estimen o consideren oportunes, que si és el cas seran resoltes per l’òrgan competent.
A tals efectes l’expedient es troba a disposició, per al seu examen i consulta en les oficines de Secretaria de l’Ajuntament.
En el cas que no es presenten reclamacions, les bases s’entendran definitivament aprovades. A partir d’este moment, en que es troben definitivament aprovades les bases, els interessats disposaran del termini d’un mes per a presentar les proposicions que estimen pertinents.

D'acord amb les bases, i no no havent-se presentat cap reclamació, aquestes s'entenen definitivament aprovades. De la mateixa manera, indicar que el termini per a presentar les proposicions que estimen oportunes anirà del 10 de gener al 10 de febrer.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30