Nota Informativa: La Nova Plaça
8/05/2018

El model de la plaça per elecció popular, resultant del Pla Municipal de participació ciutadana la nova plaça, va finalitzar en març de 2017. El projecte va ser redactat per l’arquitecta municipal i entregat a l’ajuntament en novembre d’eixe mateix any. L’ajuntament de Corbera el va remetre a la Diputació per a la seua aprovació, ja que l’entitat provincial subvenciona parcialment les obres, obtenint informe favorable l’11 de desembre de 2017. En el pressupost municipal de 2018 s’ha contemplat la partida pressupostària per a la seua execució.
Els tràmits administratius per a la contractació de les obres a partir d’aleshores han sigut els següents, d’acord amb els processos regulats per a les entitats locals i ajustant-se a la legislació vigent.
En el ple ordinari de gener de 2018, es va aprovar l’expedient de contractació. El següent pas, realitzat en febrer, va ser la Publicació en el BOE i en la Plataforma de Contractació de l’anunci de la licitació de l’obra. El 12 de març finalitzà el termini legal per a la presentació de les distintes ofertes. Amb un total de 14 empreses presentades en termini i forma.
El 16 de març de 2018 es va procedir a la Convocatòria de la Mesa de Contractació i obertura del Sobre 1 (corresponent a la documentació administrativa). Una vegada revisada i vista la documentació presentada és va sol•licitar a algunes empreses que esmenaren les defciències. Seguint en març, el 23 es realitzà la Convocatòria de la Mesa de Contractació i obertura Sobre 2 (referent a la proposta econòmica). Amb la documentació del Sobre 2 se sol•licità informe tècnic de valoració a l’arquitecta municipal.
Una vegada redactat, se li dona audiència al licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa (TECOPSA), per possible baixa temerària.
En abril, el dia 5 l’empresa TECOPSA justifcà la presumpció de baixa temerària. I el dia 6, l’arquitecta municipal redactà informe favorable sobre la justifcació presentada per TECOPSA. El dia 12, es torna a convocar la Mesa de Contractació per proposar ja l’adjudicació de l’obra a TECOPSA. I eixe mateix dia es realitza el Ple extraordinari corresponent per acceptar la proposta de la Mesa de Contractació. Una vegada aprovada, se sol•licita a TECOPSA la documentació restant i se li requereix per a que diposite la pertinent fança. L’empresa ho presenta el 26 d’abril dins dels terminis reglats.
En el Ple de dimecres 2 de maig de 2018 s’ha adjudicat defnitivament l’obra de remodelació de la plaça a l’empresa TECOPSA.
Obra que ha d’estar degudament completada i justifcada davant la Diputació de València abans de fnalitzar 2018.
La previsió de començament de les obres és meitat de mes de maig. El termini de durada segons consta al projecte redactat és de 5 mesos a partir de l’acta de replanteig (previsible el 15 de maig). Període durant el qual es veuran modifcats alguns serveis municipals que afecten a la via pública com: trànsit, contenidors, canvi d’ubicació del mercat de dilluns, il•luminació, accessos a vivendes i locals, etc. Dels que s’anirà informant detalladament en cas necessari pels canals de comunicació municipals habituals (ban, Whatsapp, web municipal, Twiter i Facebook)
Fem una cridà a la paciència i al respecte dels canvis temporals ocasionats.
Disculpen les molèsties.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31