• Ple Municipal

> De la participació ciutadana

+ info

Dimecres, Agost 31, 2016
Dimecres, Agost 31, 2016
Fecha de publicación: 
Dimecres, Agost 31, 2016 - 10:15

Extracte del Reglament d'Organisació, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals

Secció sexta. Dels Consells Sectorials

Art. 130.

El Ple de la Corporació podrà acordar l'establiment de Consells Sectorials, la finalitat dels quals serà la de canalisar la participació dels ciutadans i de les seues associacions en els assunts municipals.

Els Consells Sectorials desenrollaran exclusivament funcions d'informe i, en el seu cas, proposta, en relació en les iniciatives municipals relatives al sector d'activitat al que corresponga cada Consell.

Art. 131.

 1. La composició, organisació i àmbit d'actuació dels Consells Sectorials seran establits en el corresponent acort plenari. En tot cas, cada Consell estarà presidit per un membre de la Corporació, nomenat i separat lliurement per l'Alcalde o President, que actuarà com a enllaç entre aquella i el Consell.
 2. L'àmbit territorial d'actuació dels Consells Sectorials podrà coincidir en el de les Juntes de Districte, en el cas de que existixquen, en que el seu supost la seua presidència recaurà en un membre de la Junta corresponent i la seua actuació d'informe i proposta estarà en relació en l'àmbit d'actuació de la mateixa.

Secció septima. Dels òrguens @desconcentrar i descentralisats per a la gestió dels servicis

Art. 132.

 1. El Ple podrà establir òrguens @desconcentrar, distints dels enumerats en les Seccions anteriors.
 2. Aixina mateix el Ple, podrà acordar l'establiment d'ents descentralisats en personalitat jurídica pròpia, quan aixina ho aconsellen la necessitat d'una major eficàcia en la gestió, la complexitat de la mateixa, la @agilización dels procediments, l'expectativa d'aumentar o millorar la finançació o la conveniència d'obtindre un major grau de participació ciutadana en l'activitat de prestació dels servicis.

Art. 133.

L'establiment dels òrguens i ents a que es referix l'artícul anterior es rig, en el seu cas, per @lo dispuesto en la llegislació de Règim Local relativa a les formes de gestió de servicis, i en tot cas, s'inspirarà en el principi d'economia organisativa, de manera que el seu número siga el menys possible en atenció a la correcta prestació dels mateixos.

> De les Actes del Ple

+ info

Dimecres, Agost 31, 2016
Dimecres, Agost 31, 2016
Fecha de publicación: 
Dimecres, Agost 31, 2016 - 10:15

Extracte del Reglament d'Organisació, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals

Secció quinta. De les actes

Art. 109.

 1. De cada sessió el Secretari estendrà acta en la que haurà de constar:
  • Lloc de la reunió, en expressió del nom del Municipi i local en que se celebra.
  • Dia, més i any..
  • Hora en que comença.
  • Nom i llinages del President, dels membres de la Corporació presents, dels absents que s'hagueren excusat i d'els que falten sense excusa.
  • Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, i si se celebra en primera o en segona convocatòria.
  • Assistència del Secretari, o de qui llegalment li substituïxca, i presència del funcionari responsable de l'Intervenció, quan concórrega.
  • Assunts que examinen, opinions sintetisades dels grups o membres de la Corporació que hagueren intervingut en les #delliberació i incidències d'estes.
  • Votacions que es verifiquen i en el cas de les nominals el sentit en que cada membre emeta el seu vot. En les votacions ordinàries es farà constar el número de vots afirmatius, dels negatius i de les abstencions. Es farà constar nominalment el sentit del vot quan aixina ho demanen els interessats.
  • Part dispositiva dels acorts que s'adopten..
  • Hora en que el President alce la sessió.
 2. De no celebrar-se sessió per falta d'assistents, o un atre motiu, el Secretari suplirà l'acta en una diligència autorisada en la seua firma, en la que consigne la causa i noms dels @concurrente i d'els que #haver excusat la seua assistència.

Art. 110.

 1. Serà aplicable a la redacció de les actes @lo dispuesto en l'artícul 86.1, sobre l'utilisació de les llengües.
 2. L'acta, una volta aprovada pel Ple, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autorisant-la en les firmes de l'Alcalde o President i del Secretari.

> De les delegacions

+ info

Dimecres, Agost 31, 2016
Dimecres, Agost 31, 2016
Fecha de publicación: 
Dimecres, Agost 31, 2016 - 10:15

Extracte del Reglament d'Organisació, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals

Règim general de les delegacions entre els òrguens necessaris

Art. 114.

 1. La delegació d'atribucions requerirà, per a ser eficaç, la seua acceptació per part del Delegat. La delegació s'entendrà acceptada tàcitament si en el terme de tres dies hàbils contats des de la notificació de l'acort el membre o orgue destinatari de la delegació no fa manifestació expressa davant l'orgue *delegante de que no accepta la delegació.
 2. Les delegacions del Ple en l'Alcalde o President o en la Comissió de Govern i les de l'Alcalde o President en esta última, com a orgue colegiat, no quedaran revocades per la gerna feta de produir-se un canvi en la titularitat de l'Alcaldia o Presidència o en la composició concreta de la Comissió de Govern.
 3. La revocació o modificació de les delegacions haurà d'adoptar-se en les mateixes formalitat que les exigides per al seu otorgament.

Art. 115.

Si no es dispon una atra cosa, l'orgue delegante conservarà les següents facultats en relació en la competència delegada:

 • La de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada i dels actes o disposicions emanats en virtut de la delegació.
 • La de ser informat prèviament a l'adopció de decisions de transcendència.
 • Els actes dictats per l'orgue delegat en l'eixercici de les atribucions delegades s'entenen dictats per l'orgue delegante, corresponent, en conseqüència, a este la resolució dels recursos de reposició que puguen interpondre's, llevat que en el Decret o acort de delegació expressament es conferixca la resolució dels recursos de reposició contra els actes dictats per l'orgue delegat.

Art. 116.

L'orgue delegante podrà advocar en qualsevol moment la competència delegada @con arreglo a la llegislació vigent sobre procediment administratiu comú.

En el caso de revocar la delegación, el órgano que ostente la competencia originaria, podrá revisar las resoluciones tomadas por el órgano o autoridad delegada en los mismos casos y condiciones establecidas para la revisión de oficio de los actos administrativos.

Art. 117.

Ningún órgano podrá delegar en un tercero las atribuciones o potestades recibidas por delegación de otro órgano.

Art. 118.

La delegación de atribuciones se entenderá que es por término indefinido, salvo que la resolución o acuerdo de la delegación disponga otra cosa, o la temporalidad de la misma se derive de la propia naturaleza de la delegación.

> De les Votacions del Ple

+ info

Dimecres, Agost 31, 2016
Dimecres, Agost 31, 2016
Fecha de publicación: 
Dimecres, Agost 31, 2016 - 10:15

Extracte del Reglament d'Organisació, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals

Secció tercera. De les votacions

Art. 98.

 1. Finalisat el debat d'un assunt, es procedirà a la seua votació.
 2. Abans de començar la votació l'Alcalde o President plantejarà clara i concisament els térmens de la mateixa i la forma d'emetre el vot.
 3. Una volta iniciada la votació no pot interrompre's per cap motiu.
  Durant el desenroll de la votació el President no concedirà l'us de la paraula i cap membre corporatiu podrà entrar en el saló o abandonar-ho.
 4. Terminada la votació ordinària, l'Alcalde o President declararà lo acordat.
 5. Immediatament de concloure la votació nominal, el secretari computarà els sufragis emesos i anunciarà en veu alta el seu resultat, en vista del com l'Alcalde o President proclamarà l'acort adoptat.

Art. 99.

 1. El Ple dels Corporacions Locals adopta els seus acorts, com a regla general, per majoria simple dels membres presents. Existix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.
 2. S'entendrà per *majoria absoluta *quan *els *vots *afirmatius *són *més de la *mitat del número *llegal de *membres de la *Corporació.
 3. S'entendrà que existix la majoria requerida en l'artícul 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, quan els vots afirmatius igualen o superen als dos terços del número de fet de membres que integren la Corporació i, en tot cas, majoria absoluta del seu número llegal.Només en el supòsit de l'artícul 29.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, la majoria de dos terços es referix al número llegal de membres de la Corporació.
 4. En el cas de que, d'acort en el procediment establit en el paràgraf primer de l'artícul 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, no quedaren més possibles candidats o suplents a nomenar, els quòrum d'assistència i votació prevists en la llegislació vigent s'entendran automàticament referits
 5. El vot dels Regidors és personal i indelegable.

Art. 100.

1. El vot pot emetre's en sentit afirmatiu o negatiu, podent els membres de la Corporació abstindre's de votar.

A efectes de la votació corresponent es considerarà que s'abstenen els membres de la Corporació que es #haver absentat del Saló de Sessions una volta iniciada la delliberació d'un assunt i no estigueren presents en el moment de la votació. Suponent que s'hagueren reintegrat al Saló de Sessions abans de la votació podran, per descontat, prendre part en la mateixa.

2. En el cas de votacions en resultat d'empat s'efectuarà una nova votació, i si persistira l'empat, decidirà el vot de calitat del President.

Art. 101.

Les votacions poden ser ordinàries, nominals i secretes.

Són ordinàries les que es manifesten per signes convencionals d'assentiment, dissentiment o abstenció.

Són nominals aquelles votacions que es realisen per mig de crida per orde alfabètic de llinages i sempre en últim lloc el President i en la que cada membre de la Corporació, en ser cridat, respon en veu alta «sí», «no» o «m'abstinc».

Són secretes les que es realisen per papereta que cada membre de la Corporació vaja depositant en una urna o bossa.

Art. 102.

 1. El sistema normal de votació serà la votació ordinària.
 2. La votació nominal requerirà la solicitut d'un grup municipal aprovada pel Ple per una majoria simple en votació ordinària.
 3. La votació secreta només podrà utilisar-se per a elecció o destitució de persones.

Art. 103.

Proclamat l'acort, els grups que no #haver intervingut en el debat o que despuix d'este #haver canviat el sentit del seu vot, podran solicitar del President una tanda d'explicació de vot.

Secció quarta. Del control i fiscalisació pel Ple de l'actuació dels demés Òrguens de govern

Art. 104.

 1. El control i fiscalisació pel Ple de l'actuació dels demés òrguens de govern s'eixercirà a través dels següents mijos:
  • Requeriment de presència i informació de membres corporatius que ostenten delegació.
  • Debat sobre l'actuació de la Comissió de Govern.
  • Moció de censura a l'Alcalde o President.
 2. El Reglament Orgànic Municipal podrà establir atres mijos de control i fiscalisació dels òrguens de govern.

Art. 105.

 1. Tot membre de la Corporació que per delegació de l'Alcalde o President ostente la responsabilitat d'un àrea de gestió, estarà obligat a comparéixer davant el Ple, quan este aixina ho acorde, @al objeto de respondre a les preguntes que se li formulen sobre la seua actuació.
 2. Acordada pel Ple la compareixença mencionada en l'apartat anterior, l'Alcalde o President inclourà l'assunt en l'orde del dia de la pròxima sessió ordinària o extraordinària a celebrar per la Corporació, notificant a l'interessat l'acort adoptat i la data en que se celebrarà la sessió en que deurà comparéixer. Entre esta notificació i la celebració de la sessió deuran transcórrer, a lo manco, tres dies.
 3. En el desenroll de les compareixences se seguirà l'orde de les intervencions establides en l'artícul 94 d'este Reglament, intervenint l'informant per a donar resposta a les preguntes que li formulen els diversos grups polítics de la Corporació. En cap cas, d'esta compareixença podrà derivar l'adopció d'acorts sense complir-se els requisits establits en l'artícul 83 d'este Reglament.

Art. 106.

 1. El Ple, a proposta de l'Alcalde o President o per mig de solicitut de la quarta part, a lo manco, del número llegal de membres corporatius, podrà acordar la celebració de sessió extraordinària l'objecte de la qual siga sometre a debat la gestió de la Comissió de Govern.
 2. El desenroll de la sessió a que fa referència l'apartat anterior se subjectarà a lo establit en caràcter general, intervenint en primer lloc l'autor de la proposta per a explicar el significat de la mateixa. Contestarà un membre de la Comissió de Govern designat per esta i, despuix de sengles tandes de rèplica, podran intervindre els demés grups polítics de la Corporació per a formular preguntes a la Comissió de Govern, que seran contestades per un membre de la mateixa.
 3. Com a conseqüència del debat podrà presentar-se una moció a l'objecte de que el Ple manifeste la seua posició sobre la gestió de la Comissió de Govern. Si el Ple admet debatre la moció, esta s'inclourà en l'orde del dia en la següent sessió plenària, ordinària o extraordinària.

Art. 107.

 1. La sessió extraordinària per a delliberar i votar la moció de censura a l'Alcalde o President, es convocarà expressament en este únic assunt en l'orde del dia.
 2. La moció es formalisarà per escrit presentat en el Registre General de l'entitat.
 3. Entre la presentació de la moció de censura i la celebració de la sessió extraordinària deuran transcórrer, a lo manco, sèt dies. El refús de la convocatòria, que deurà ser motivada, solament podrà basar-se en no reunir la moció els requisits establits en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
 4. Dins dels dos dies següents a la convocatòria de la sessió extraordinària, podran presentar-se en el Registre General de l'entitat atres mocions de censura alternatives, que deuran reunir els requisits establits en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

Art. 108.

 1. Les mocions de censura a l'Alcalde o President s'ajustaran a @lo dispuesto en la llegislació general electoral
 2. El debat i demés aspectes de procediment es regularan pels Reglaments orgànics de les entitats locals..

> Del Funcionament del Ple

+ info

Dimecres, Agost 31, 2016
Dimecres, Agost 31, 2016
Fecha de publicación: 
Dimecres, Agost 31, 2016 - 10:15

Extracte del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals

Secció primera. dels requisits de celebració de les sessions

Art. 77.

Les sessions del Ple poden ser de tres tipus:

 • Ordinàries.
 • Extraordinàries.
 • Extraordinàries de caràcter urgent.

Art. 78.

 1. Són sessions ordinàries aquelles la periodicitat esta de les quals preestablida. La dita periodicitat serà fixada per acord del Mateix Ple adoptat en sessió extraordinària, que haurà de convocar l'Alcalde o President dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva de la Corporació i no podrà excedir el límit trimestral a què es referix l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
 2. Són sessions extraordinàries aquelles que convoque l'Alcalde o President amb tal caràcter, per iniciativa pròpia o a sol·licitud de la quarta part, almenys, del número legal de membres de la Corporació. Tal sol·licitud haurà de fer-se per escrit en el que es raone l'assumpte o assumptes que la motiven, firmat personalment per tots els que la subscriuen.
  La relació d'assumptes inclosos en l'escrit no enerva la facultat de l'Alcalde o President per a determinar els punts de l'Orde del dia, si bé l'exclusió d'este d'algun dels assumptes proposats haurà de ser motivada.
 3. La convocatòria de la sessió extraordinària a instància de membres de la Corporació haurà d'efectuar-se dins dels quatre dies següents a la petició i no podrà demorar-se la seua celebració per més de dos mesos des que l'escrit tinguera entrada en el Registre General.
 4. Contra la denegació expressa o presumpta de la sol·licitud a què és referix el paràgraf anterior, podran interposar-se pels interessats els corresponents recursos, sense perjuí que l'Administració de l'Estat o de la Comunitat Autònoma respectiva puga fer ús dels facultats a què és referix l'article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Art. 79.

Són sessions extraordinàries urgents les convocades per l'Alcalde o President quan la urgència de l'assumpte o assumptes a tractar no permet convocar la sessió extraordinària amb l'antelació mínima de dos dies hàbils exigida per la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

En este cas ha d'incloure's com a primer punt de l'orde del dia el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si esta no resulta apreciada pel Ple, s'alçarà tot seguit la sessió.

Art. 80.

 1. Correspon a l'Alcalde o President convocar totes les sessions del Ple. La convocatòria de les sessions extraordinàries haurà de ser motivada.
 2. A la convocatòria de les sessions s'acompanyarà l'orde del dia comprensiu dels assumptes a tractar amb el suficient detall, i els esborranys d'actes de sessions anteriors que hagen de ser aprovats en la sessió.
 3. La convocatòria, orde del dia i esborranys d'actes hauran de ser notificats als Regidors o Diputats en el seu domicili.
 4. Entre la convocatòria i la celebració de la sessió no podran transcórrer menys de dos dies hàbils, excepte en el cas de les sessions extraordinàries urgents.

Art. 81.

 1. La convocatòria per a una sessió, ordinària o extraordinària, donarà lloc a l'obertura del corresponent expedient, en el que haurà de constar:
  • La relació d'expedients conclusos que la Secretaria prepare i pose a disposició de l'Alcaldia o Presidència.
  • La fixació de l'Orde del dia per l'Alcalde o President.
  • Les còpies de les notificacions cursades als membres de la Corporació.
  • Còpia de l'anunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament o Diputació i, si és el cas, premsa local.
  • Minuta de l'acta.
  • Còpies dels oficis de remissió dels acords adoptats a les Administracions de l'Estat i Comunitat Autònoma.
  • Publicació dels acords en el tauler d'edictes.
 2. Sent preceptiva la notificació als membres de les Corporacions locals de les corresponents ordes del dia, en la Secretaria General haurà de quedar degudament acreditat el compliment d'este requisit.

Art. 82.

 1. L'orde del dia de les sessions serà fixat per l'Alcalde o President assistit de la Secretaria. Així mateix, podrà demanar l'assistència dels membres de la Comissió de Govern i, on esta no existisca, dels Tinents d'Alcalde, i consultar si ho estima oportú als portaveus dels grups existents en la Corporació.
 2. En l'orde del dia només poden incloure's els assumptes que hagen sigut prèviament dictaminats, informats o sotmesos a consulta de la Comissió Informativa que corresponga.
 3. L'Alcalde o President, per raons d'urgència degudament motivada, podrà incloure en l'orde del dia, a iniciativa pròpia o a proposta d'algun dels portaveus, assumptes que no hagen sigut prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa, però en este supòsit no podrà adoptar-se cap acord sobre estos assumptes sense que el Ple ratifique la seua inclusió en l'orde del dia.
 4. En l'orde del dia de les sessions ordinàries s'inclourà sempre el punt de precs i preguntes.

Art. 83.

Seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre assumptes no compresos en la seua convocatòria, així com els que s'adopten en sessions ordinàries sobre matèries no incloses en el respectiu orde del dia, excepte especial i prèvia declaració d'urgència feta per l'Òrgan corresponent, amb el vot favorable de la majoria prevista en l'article 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Art. 84.

Tota la documentació dels assumptes inclosos en l'orde del dia que ha de servir de base al debat i, si és el cas, votació haurà d'estar a disposició dels membres de la Corporació des del mateix dia de la convocatòria en la Secretaria de la mateixa.

Qualsevol membre de la Corporació podrà, en conseqüència, examinar-la i inclús obtindre còpies de documents concrets que la integre, però els originals no podran eixir del lloc en què es troben llocs de manifest.

Art. 85.

 1. El Ple celebrarà les seues sessions en la Casa Consistorial, Palau Provincial o seu de la Corporació que es tracte, excepte en els supòsits de força major en què, a través de la convocatòria o d'una resolució de l'Alcalde o President dictada prèviament i notificada a tots els membres de la Corporació, podrà habilitar-se un altre edifici o local a este efecte. En tot cas, es farà constar en acta esta circumstància.
 2. En lloc preferent del saló de sessions estarà col·locada l'efígie de S. M. El Rei.

Art. 86.

 1. Les convocatòries de les sessions, els ordes del dia, mocions, vots particulars, propostes d'acord i dictàmens de les Comissions informatives es redactaran en llengua castellana o en la llengua cooficial en la Comuniclad Autònoma a qui pertanga l'entitat, d'acord amb la legislació aplicable i als acords adoptats respecte d'això per la corresponent Corporació.
  Es redactaran, així mateix, en la llengua cooficial a la Comunitat Autònoma a què pertanga la Corporació quan així ho exigisca la legislació de la Comunitat Autònoma o ho acorde la Corporació.
 2. En els debats podran utilitzar-se, indistintament, la llengua castellana o la cooficial de la Comunitat Autònoma respectiva.

Art. 87.

Tota sessió, siga ordinària o extraordinària, haurà de respectar el principi d'unitat d'acte i es procurarà que acabe en el mateix dia del seu començament. Si este acabara sense que s'hagueren debatut i resolt tots els assumptes inclosos en l'orde del dia, el President podrà alçar la sessió. En este cas els assumptes no debatuts hauran d'incloure's en l'orde del dia de la següent sessió.

Durant el transcurs de la sessió, el President podrà acordar interrupcions al seu prudent arbitri, per a permetre les deliberacions dels grups per separat sobre la qüestió debatuda, o per a descans en els debats.

Art. 88.

 1. Seran públiques les sessions del Ple. No obstant això, podrà ser secret el debat i la votació d'aquells assumptes que puguen afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es referix l'article 18.1 de la Constitució Espanyola, quan així s'acorde per majoria absoluta.
 2. Per a ampliar la difusió auditiva o visual del desenrotllament de les sessions podran instal·lar-se sistemes megafónicos o circuits tancats de televisió.
 3. El públic assistent a les sessions no podrà intervindre en estes, ni tampoc podran permetre's manifestacions de grat o desgrat, podent el President procedir, en casos extrems, a l'expulsió de l'assistent que per qualsevol causa impedisca el normal desenrotllament de la sessió. Sense perjuí d'això, una vegada alçada la sessió, la Corporació pot establir un torn de consultes pel públic assistent sobre temes concrets d'interés municipal.

Art. 89.

Els membres de la Corporació prendran assentisc en el Saló de Sessions units al seu grup. L'orde de col·locació dels grups es determinarà pel President, oïdes els portaveus, tenint preferència el grup format pels membres de la llista que haguera obtingut nombre més gran de vots. En tot cas, la col·locació dels membres corporatius tendirà a facilitar l'emissió i recompte dels vots.

Art. 90.

 1. Per a la vàlida constitució del Ple es requerix l'assistència d'un terç del número legal de membres de la Corporació, que mai podrà ser inferior a tres. Este quòrum haurà de mantindre's durant tota la sessió. En tot cas es requerix l'assistència del President i del Secretari de la Corporació o dels que legalment els substituïsquen.
 2. Si en primera convocatòria no existira el quòrum necessari segons el que disposa el número anterior, s'entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, dos dies després. Si tampoc llavors s'aconseguira el quòrum necessari, la Presidència deixarà sense efecte la convocatòria posposant l'estudi dels assumptes inclosos en l'orde del dia per a la primera sessió que se celebre amb posterioritat, siga ordinària o extraordinària.

Secció segona. Dels debats

Art. 91.

 1. Les sessions començaran preguntant el President si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a l'acta de la sessió anterior que s'haguera distribuït amb la convocatòria. Si no haguera observacions es considerarà aprovada. Si les haguera es debatran i decidiran les rectificacions que procedisquen.
  En cap cas podrà modificar-se el fons dels acords adoptats i només cabrà esmenar els mers errors materials o de fet.
  Al ressenyar, en cada acta, la lectura i aprovació de l'anterior es consignaran les observacions i rectificacions practicades.
 2. Tots els assumptes es debatran i votaran per l'orde en què estigueren relacionats en l'orde del dia.
 3. No obstant el que disposa el número anterior, l'Alcalde o President pot alterar l'orde dels temes, o retirar un assumpte quan la seua aprovació exigira una majoria especial i esta no poguera obtindre's en el moment previst inicialment en l'orde del dia.
 4. En les sessions ordinàries, conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'orde del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, el President preguntarà si algun grup polític desitja sotmetre a la consideració del Ple per raons d'urgència, algun assumpte no comprés en l'Orde del dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga cabuda en el punt de precs i preguntes.
  Si així anara, el Portaveu del grup proponent justificarà la urgència de la moció i el Ple votarà, tot seguit, sobre la procedència del seu debat. Si el resultat de la votació fora positiu se seguirà el procediment previst en l'article 93 i següents d'este Reglament.
  El que disposa este apartat no serà aplicable, en cap cas, a les mocions de censura, la tramitació de les quals, debat i votació es regiran pel que establix l'article 108 d'este Reglament.

Art. 92.

 1. Qualsevol Regidor podrà demanar, durant el debat, la retirada d'algun expedient inclòs en l'orde de dia, a efecte que s'incorporen al mateix documents o informes, i també que l'expedient quede sobre la taula, ajornant-se la seua discussió per a la següent sessió. En ambdós casos, la petició serà votada, després d'acabar el debat i abans de procedir a la votació sobre el fons de l'assumpte. Si la majoria simple votara a favor de la petició no hi haurà lloc a votar la proposta d'acord.
 2. En el cas que es tracte d'assumptes no inclosos en l'orde del dia que requerisquen informe preceptiu de la Secretaria o de la Intervenció, si no pogueren emetre-ho en l'acte, hauran de sol·licitar del President que s'ajorne el seu estudi quedant sobre la taula fins a la pròxima sessió. Quan la dita petició no fóra atesa, el Secretari ho farà constar expressament en l'acta.

Art. 93.

La consideració de cada punt inclòs en l'orde del dia començarà amb la lectura, íntegra o en extracte, pel Secretari, del dictamen formulat per la Comissió Informativa corresponent o, si es tracta d'un assumpte urgent, no dictaminat per la mateixa, de la proposició que se sotmet al Ple. A sol·licitud de qualsevol grup haurà de donar-se lectura íntegra a aquelles parts de l'expedient o de l'informe o dictamen de la Comissió que es considere convenient per a millor comprensió.

Si ningú sol·licitara la paraula després de la lectura, l'assumpte se sotmetrà directament a votació.

Art. 94.

 1. Si es promou debat, les intervencions seran ordenades per l'Alcalde o President d'acord amb les regles següents:
  • Només podrà fer-se ús de la paraula amb l'autorització prèvia de l'Alcalde o Presidente.
  • El debat s'iniciarà amb una exposició i justificació de la proposta, a càrrec d'algun membre de la Comissió Informativa que l'haguera dictaminat o, en els altres casos, d'algun dels membres de la Corporació que subscriguen la proposició o moció, en nom propi o del col·lectiu o òrgan municipal proponent de la misma.
  • A continuació, els diversos grups consumiran un primer torn. L'Alcalde o President vetlarà perquè totes les intervencions tinguen una duració igual.
  • Qui es considere al·ludit per una intervenció podrà sol·licitar de l'Alcalde o President que es concedisca un torn per al·lusions, que serà breu i concis.
  • Si ho sol·licitara algun grup, es procedirà a un segon torn. Consumit este, l'Alcalde o President pot donar per acabada la discussió que es tancarà amb una intervenció del ponent en què breument ratificarà o modificarà la seua proposta.
  • No s'admetran altres interrupcions que les del President per a cridar a l'orde o a la qüestió debatuda.
 2. Els membres de la Corporació podran en qualsevol moment del debat demanar la paraula per a plantejar una qüestió d'orde, invocant a este efecte la norma l'aplicació de la qual reclama. El President resoldrà el que procedisca, sense que per este motiu s'entaule cap debat.
 3. Els funcionaris responsables de la Secretaria i de la Intervenció podran intervindre quan anaren requerits pel President per raons d'assessorament tècnic o aclariment de conceptes. Quan els dits funcionaris entenguen que en el debat s'ha plantejat alguna qüestió sobre la qual puga dubtar-se sobre la legalitat o repercussions pressupostàries del punt debatut podran sol·licitar al President l'ús de la paraula per a assessorar a la Corporació.

Art. 95.

 1. L'Alcalde o President podrà cridar a l'orde a qualsevol membre de la Corporació que:
  • Proferisca paraules o aboque conceptes ofensius al decor de la Corporació o dels seus membres, de les Institucions Públiques o de qualsevol altra persona o entitat.
  • Produïsca interrupcions o, de qualsevol altra forma, altere l'orde de les sessions.
  • Pretenga fer ús de la paraula sense que li haja sigut concedida o una vegada que li haja sigut retirada.
 2. Després de tres crides a l'orde en la mateixa sessió, amb advertència en la segona de les conseqüències d'una tercera crida, el President podrà ordenar-li que abandone el local en què s'estiga celebrant la reunió, adoptant les mesures que considere oportunes per a fer efectiva l'expulsió.

Art. 96.

En els supòsits en què, de conformitat amb el que establix l'article 76 de la Llei 7/1985, algun membre de la Corporació haja d'abstindre's de participar en la deliberació i votació, haurà d'abandonar el Saló mentres es discutisca i vote l'assumpte, excepte quan es tracte de debatre la seua actuació com corporatiu, en que tindrà dret a romandre i defendre's.

Art. 97.

Als efectes del desenrotllament de les sessions i per a definir el caràcter de les intervencions dels membres de la Corporació, s'utilitzarà la terminologia següent

 1. Dictamen, és la proposta sotmesa al Ple després de l'estudi de l'expedient per la Comissió Informativa. Conté una part expositiva i un acord a adoptar.
 2. Proposició, és la proposta que se sotmet al Ple relativa a un assumpte inclòs en l'orde del dia, que acompanya a la convocatòria, en virtut del que disposa l'article 82.3 d'este Reglament. Contindrà una part expositiva o justificació i un acord, així mateix, a adoptar. No procedirà entrar a debatre ni votar una proposició sense que prèviament s'haja ratificat, d'acord amb el que disposa el referit article 82.3, la inclusió de l'assumpte en l'orde del dia.
 3. Moció, és la proposta que se sotmet directament a coneixement del Ple a l'empara d'allò que s'ha previngut en l'article 91.4 d'este Reglament. Podrà formular-se per escrit o oralment.
 4. Vot particular, és la proposta de modificació d'un dictamen formulada per un membre que forma part de la Comissió Informativa. Haurà d'acompanyar al dictamen des de l'endemà a la seua aprovació per la Comissió.
 5. Esmena, és la proposta de modificació d'un dictamen o proposició presentada per qualsevol membre, per mitjà d'un escrit presentat al President abans d'iniciar-se la deliberació de l'assumpte.
 6. Prec, és la formulació d'una proposta d'actuació dirigida a alguns dels òrgans de govern municipal. Els precs formulats en el si del Ple podran ser debatuts, però en cap cas sotmesos a votació.
  • Poden plantejar precs tots els membres de la Corporació, o els grups municipals a través dels seus portaveus.
  • Els precs podran ser efectuats oralment o per escrit i seran debatuts generalment en la sessió següent, sense perjuí que ho puguen ser en la mateixa sessió que es formulen si l'Alcalde o President ho estima convenient.
 7. Pregunta, és qualsevol qüestió plantejada als òrgans de govern en el si del Ple. Poden plantejar preguntes tots els membres de la Corporació, o els grups municipals a través dels seus portaveus. Les preguntes plantejades oralment en el transcurs d'una sessió seran generalment contestades pel seu destinatari en la sessió següent, sense perjuí que el preguntat vullga donar-li resposta immediata.
  • Les preguntes formulades per escrit seran contestades pel seu destinatari en la sessió següent, sense perjuí que el preguntat vullga donar-li resposta immediata.
  • Les preguntes formulades per escrit amb vint-i-quatre hores d'antelació, seran contestades ordinàriament en la sessió o, per causes degudament motivades, en la següent.

> Del funcionament dels demés òrguens complementaris colegiats

+ info

Dimecres, Agost 31, 2016
Dimecres, Agost 31, 2016
Fecha de publicación: 
Dimecres, Agost 31, 2016 - 10:15

Secció segona. Regles especials de funcionament dels demés òrguens complementaris colegiats

Art. 139.

 1. El funcionament de les Juntes de Districte es rig per les normes que acorde el Ple, a través del Reglament que les regule i s'inspirarà en les normes reguladores del funcionament del Ple, que regiran en tot cas de forma supletòria.
 2. El funcionament dels Consells Sectorials es regirà per @lo dispuesto en els acorts plenaris que els establixquen.
 3. El funcionament dels òrguens colegiats dels ents descentralisats de gestió es regirà per lo que disponga la llegislació en matèria de formes de gestió de servicis, segons la seua naturalea específica.

> Del Ple de l'Ajuntament

+ info

Dimarts, Agost 9, 2016
Dimarts, Agost 9, 2016
Fecha de publicación: 
Dimarts, Agost 9, 2016 - 13:15

Extracte del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals

Art. 49.

El Ple està integrat per tots els Regidors i és presidit per l'Alcalde.

Art. 50.

Corresponen al Ple, una vegada constituït d'acord amb el que disposa la legislació electoral, les atribucions següents:

 1. Triar i destituir l'Alcalde del seu càrrec d'acord amb les regles establides en la legislació electoral.
 2. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern municipals.
 3. Aprovar el Reglament Orgànic, les Ordenances i la resta de disposicions de caràcter general que siguen de la competència municipal.
 4. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis i de les entitats a què es referix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'este o d'aquelles entitats, i l'adopció o modificació de la seua bandera, ensenya o escut.
 5. Aprovar la plantilla de personal i la relació dels llocs de treball de l'Entitat, d'acord amb les normes estatals previstes en l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i determinar el número i característiques del personal eventual, així com aprovar l'oferta anual d'ocupació públic
 6. La fixació de la quantia global de les retribucions complementàries, dins dels límits màxims i mínims i la resta de prescripcions establides en les normes estatals de desenrotllament de l'article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
 7. Aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal, con sujeción a las normas reglamentarias que dicte el Estado en aplicación de la autorización conferida por el artículo 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
 8. Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal, amb subjecció a les normes reglamentàries que dicte l'Estat en aplicació de l'autorització conferida per l'article 100.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
 9. L'autorització o denegació de compatibilitat del personal al servici de l'entitat local per a un segon lloc o activitat en el sector públic, així com la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat del citat personal per a l'exercici d'activitats de l'entitat local, que es referixen els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servici de les Administracions Públiques.
 10. Separar del servici als funcionaris de l'entitat, ratificar l'acomiadament del personal laboral i imposar sancions per faltes greus o molt greus als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que no suposen la destitució del càrrec ni la separació definitiva del servici.
 11. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l'aprovació i modificació dels Pressupostos, la disposició de gastos en els assumptes de la seua competència i l'aprovació dels comptes
 12. Acordar les operacions de crèdit o garantia i concedir lleves i esperes, així com el reconeixement extrajudicial de crèdits.
 13. L'alteració de la qualificació jurídica dels béns del Municipi, previ expedient en què s'acredite la seua oportunitat i legalitat.
 14. L'adquisició de béns i la transacció sobre els mateixos, així com la seua alienació o qualsevol altre acte de disposició incloent la cessió gratuïta a altres Administracions o Institucions Públiques i a institucions privades d'interés públic sense ànim de lucre. La concesión, arrendamiento o cesión de uso de bienes por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios de su Presupuesto.
 15. La regulació de l'aprofitament dels béns comunals i la cessió per qualsevol títol de l'aprofitament d'estos béns.
 16. L'exercici d'accions administratives i judicials i la defensa en els procediments incoats contra l'Ajuntament
 17. El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i la resta d'Administracions Públiques.
 18. L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions Públiques.
 19. L'aprovació dels plans i la resta d'instruments d'ordenació i gestió previstos en la legislació urbanística.
 20. L'aprovació de la forma de gestió dels servicis i dels expedients de municipalització
 21. La contractació d'obres, servicis i subministraments la duració de la qual excedisquen d'un any o exigisca crèdits superiors als consignats en el Pressupost anual de l'Entitat i l'aprovació de plecs de condicions generals a què hagen de subjectar-se els contractes de la Corporació.
 22. L'aprovació dels projectes d'obres quan la contractació de la seua execució siga de la seua competència, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior
 23. Concedir medalles, emblemes, condecoracions o altres distintius honorífics i conferir títols de fills predilectes o adoptius o de membres honoraris de la Corporació.
 24. Aquelles altres que hagen de correspondre al Ple per exigir la seua aprovació una majoria especial, d'acord amb el que disposa l'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i les altres que expressament li conferisquen les Lleis.

Art. 51.

 1. El Ple de l'Ajuntament pot delegar qualsevol de les seues atribucions, en tot o en part, en l'Alcalde i en la Comissió de Govern, a excepció de les enumerades en l'article 23.2, b) , segon incís, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
 2. L'acord plenari pel qual es produïsca la delegació, que s'adoptarà per majoria simple, produirà efectes des de l'endemà de la seua adopció, sense perjuí de la seua publicació en el «Boletín Oficial» de la Província. Estes regles també seran aplicables a les modificacions posteriors del dit acord.
 3. L'acord de delegació contindrà l'àmbit dels assumptes a què la mateixa es referisca i les facultats concretes que es deleguen, així com les condicions específiques d'exercici de les mateixes en la mesura que es concreten o aparten del règim general previst en este Reglament
 4. Les delegacions del Ple en matèria de gestió financera podran així mateix conferir-se a través de les bases d'execució del Pressupost

Actes de Plens 2011

+ info

Dijous, Juny 30, 2016
Dijous, Juny 30, 2016
Fecha de publicación: 
Dijous, Juny 30, 2016 - 10:00

Actes de Plens 2012

+ info

Dijous, Juny 30, 2016
Dijous, Juny 30, 2016
Fecha de publicación: 
Dijous, Juny 30, 2016 - 10:00

Actes de Plens 2013

+ info

Dijous, Juny 30, 2016
Dijous, Juny 30, 2016
Fecha de publicación: 
Dijous, Juny 30, 2016 - 10:00

Actes de Plens 2014

+ info

Dijous, Juny 30, 2016
Dijous, Juny 30, 2016
Fecha de publicación: 
Dijous, Juny 30, 2016 - 10:00

Actes de Plens 2015

+ info

Dijous, Juny 30, 2016
Dijous, Juny 30, 2016
Fecha de publicación: 
Dijous, Juny 30, 2016 - 10:00

Actes de Plens 2016

+ info

Dijous, Juny 30, 2016
Dijous, Juny 30, 2016
Fecha de publicación: 
Dijous, Juny 30, 2016 - 10:00

Actes de Plens 2017

+ info

Dimecres, Març 8, 2017
Dimecres, Març 8, 2017
Fecha de publicación: 
Dimecres, Març 8, 2017 - 09:00

Actes de Plens 2018

+ info

Dijous, Maig 3, 2018
Dijous, Maig 3, 2018
Fecha de publicación: 
Dijous, Maig 3, 2018 - 14:45

Funcionamiento del Pleno y la forma de participación ciudadana

+ info

Divendres, Juliol 8, 2016
Divendres, Juliol 8, 2016
Fecha de publicación: 
Divendres, Juliol 8, 2016 - 09:45