Consulta prèvia del pla general estructural i pla d’ordenació detallada del municipi de Corbera.

L'Ajuntament de Corbera informa que, com a conseqüència de la revisió del planejament vigent, conformat per les Normes Subsidiàries de l'any 1999 i pels diferents documents de planejament aprovats fins la data; per resolució d'Alcaldia 2019 - 0640, de 17/12/2019, s'ha decretat

1.- Obrir un període de consulta, fins al 31 de gener de 2020, previ a la redacció del Pla General Estructural i Pla d’Ordenació Detallada de Corbera, a partir del document redactat per l’equip redactor i que quedarà exposat a la pàg. Web municipal.
En dit termini qualsevol persona podrà aportar suggeriments o plantejar propostes, que podran presentar-se per escrit en el Registre d’ Entrada de l’ Ajuntament o per mitjans electrònics a través de la Seu Electrónica de l’Ajuntament.

2.- Donar difusió de la convocatòria de consulta pels mitjans de comunicació social, a fi d’ aconseguir una participació plena i efectiva.

3.- Donar compte del present Decret al Ple de l’ Ajuntament en la propera sessió que es celebre.