3er Període de Pagament en voluntaria 2020: De l'1 d'octubre fins a l'1 de desembre es posen al cobrament l'IBI Urbà i Rústic i Taxa de Subministrament d'aigua corresponent al primer semestre 2020.

L'Ajuntament de Corbera informa sobre els propers cobraments de rebuts del trimestre.

🗓️ De l'1 d'octubre a l'1 de desembre (ambdós inclusiu) es ficaràn al cobrament:

➡️ Impostos de Béns Immobles tant de Rústica com d'Urbana, 🏘️

➡️ lmpost d'Activitats Econòmiques 🏭 i

➡️ Taxa per Subministrament d'aigua🚰 corresponent al primer semestre 2020.

💶 La data de cobrament dels rebuts domiciliats de l'IBIUrbà serà: 1 d'octubre (50%) i 2 de novembre (50%).

💶 La data de cobrament dels rebuts domiciliats de l'IBIRústic i la Taxa Aigua serà el 2 de novembre de 2020.

⚠️ Una vegada finalitzat el termini del pagament en voluntària, serà d'aplicació allò establert a la Llei General Tributària.