Altres Admin.

 Administració

Web 

Telèfon 

 

Excma. Diputació Provincial de València

 

www.dival.es  96 388 25 25 

 

Gerencia Territorial del Cadastre Provincia de València

 

www.catastro.meh.es  96 398 29 20 

 

Generalitat Valenciana

 

www.gva.es  012 

 

Agència Tributària

 

www.aeat.es/ 901 200 345

 

Seguretat Social

 

www.seg-social.es  

 

Mancomunitat de la Ribera Baixa

 

www.lariberabaixa.es/ 96 171 70 07

 

Conselleria de Sanitat

 

www.san.gva.es/  

 

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

 

www.agricultura.gva.es/  

 

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

 

www.cma.gva.es/  

 

Conselleria de Benestar Social

 

www.bsocial.gva.es/  

 

Conselleria de Justicia i Administracions Públiques

 

www.cjap.gva.es/  

 

Conselleria de Turisme

 

www.comunidad-valenciana.org/  

 

Conselleria d'Educació

 

www.edu.gva.es/  

 

Conselleria d'Infraestructures i Transport

 

www.cit.gva.es/  

 

Conselleria de Cultura i Esport

 

www.cult.gva.es/  

 

Conselleria d'Industria, Comerç i Innovació

 

www.gva.es/industria/main_c.htm  

 

Conselleria d'immigració i Ciutadania

 

www.cic.gva.es/  

 

Conselleria de Presidència

 

www.pre.gva.es/