Calendari del Contribuent

CALENDARI FISCAL PER AL PAGAMENT EN VOLUNTARIA 2020

 

Per la Excma. Diputació de València ha sigut aprovat el calendari fiscal referent a l'exercici 2020 per a l'Ajuntament de Corbera. Aleshores, els dos períodes de liquidació en voluntària dels diferents impostos i taxes, queda de la següent manera:

Calendari fiscal modificat com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.

1er Període: del 1 de març al 1 de juliol de 2020 (ambdós inclusiu). Durant aquest període es ficaran al cobrament l'Impost de Vehicles a Tracció Mecànica, la taxa per Subministrament d'Aigua referent al segon semestre del 2019 i la taxa per exaccions municipals (Fem - Clavegueram - Guals). Data de cobrament dels rebuts domiciliats: 01 de juliol de 2020

                                                                                                                                                                                                         

2on Període: de l'1 de juliol al 1 de setembre (ambdós inclusiu). Es ficarà al cobrament la Taxa de Tractament de Residus Urbans (TTRU) 2020. Data de cobrament dels rebuts domiciliats: 3 d'agost de 2020 (50%) i l'1 de setembre de 2020 (50%).

                                                                                                                                                                                                         

3er Període: del 1 d'octubre al 1 de desembre (ambdós inclusiu): Durant aquest període es ficaran al cobrament els Impostos de Bens Immobles tant de Rústica com d'Urbana, l'Impost d'Activitats Econòmiques i la taxa per Subministrament d'Aigua referent al primer semestre del 2020.

Data de cobrament dels rebuts domiciliats de l'IBI Urbà: 1 d'octubre (50%) i el 2 de novembre de 2020 (50%).

Data de cobrament dels rebuts domiciliats de l'IBI Rústica i la Taxa d'Aigua: 2 de novembre de 2020.