Paratge Natural "Les Fontanelles"

El Paratge Natural de Les Fontanelles és un enclavament natural ubicat al sud del Terme Municipal de Corbera, a la vessant nord de la Serra de Corbera, el qual va ser declarat amb aquesta figura de protecció mitjançant el decret 72/2009, de 29 de maig, del Consell.

L’espai de les Fontanelles, situat a la serra de Corbera o de la Murta, posseeix valors ecològics, paisatgístics i culturals que van justificar al moment oportú l’inici dels tràmits per a la declaració com a paratge natural municipal.

 Aquests valors, els han posat de manifest des de temps històrics per diverses institucions i botànics insignes que han realitzat estudis a la zona, entre els quals cal destacar noms com els de Barrelier, Cavanilles, Pau, Font Quer, Rivas Mateo i, més recentment, Borja Carbonell. Una altra mostra de l'inqüestionable interés és la inclusió de la serra de Corbera com a lloc d’importància comunitària, tot formant part de la Xarxa Natura 2000.

 Des del punt de vista fitogràfic, la serra de Corbera és un enclavament emblemàtic de la geografia valenciana. En particular, les zones d’ombria i les fons de barranc del paratge gaudeixen d’un microclima favorable, amb temperatures suaus i una humitat alta, que permeten el desenvolupament de formacions vegetals de gran diversitat i un alt grau de maduresa, entre les quals destaquen les freixenedes de freixe de flor (Fraxinus ornus). A més, sobre sòls calcaris margosos amb una certa humitat permanent, apareixen retalls degradats de l’etapa clímax Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum, amb presència de taques aïllades de carrasca (Quercus rotundifolia) i un sotabosc de gran interés, format per espècies com la murta (Mirtus communis), el galzeran (Ruscus aculeatus), el llorer bord (Viburnum tinus) o l’arç blanc (Crataegus monogyna), juntament amb lianes com la rogeta (Rubia peregrina) i el lligabosc (Lonicera implexa).

Quant a la fauna, a més de la presència de rapaces d’un alt valor ecològic, entre les quals destaquen espècies emblemàtiques com l’àguila de panxa blanca (Hieraaetus faciatus), l’àguila reial (Aquila chrysaetos) i el falcó pelegrí (Falco peregrinus). Són d’una rellevància especial les poblacions de quiròpters, afavorides per l’abundància de coves i buits. A la cova de les Ratetes habiten en època hivernal uns dos-cents exemplars de rata penada de ferradura gran (Rhinolophus ferrumequinum), una de les poblacions més grans de tota la Comunitat Valenciana. A la primavera i l’estiu hi ha una interessant població reproductora de quasi un centenar de rates penades de morro agut (Myotis blythii), i també és probable la presència de la rata penada de cova (Miniopterus schreibersii). A finals dels anys 80 es van citar dues espècies que actualment no sembla que ocupen la cavitat, la rata penada de ferradura mediterrània (Rhinolophus euryale) i la rata penada de peus grans (Myotis capaccinii), aquesta última catalogada en perill d’extinció, tant en l’àmbit de la Comunitat Valenciana com el nacional. Així mateix, la cavitat posseeix poblacions d’invertebrats d’un alt interés per a la conservació; en concret, s’han determinat dotze tàxons, entre els quals s’inclouen vuit espècies troglòfiles i quatre troglobies, dels quals cinc són endemismes de la Comunitat Valenciana.

 Pel que fa als valors paisatgístics, el contrast entre el relleu prelitoral de la serra i el pla d’inundació del Xúquer, constitueix una fita paisatgística de primer ordre. Des de les cotes més altes del paratge pot albirar-se, en primer terme, el castell de Corbera, i de fons, gran part de la Ribera Baixa, que conformen un escenari d’alta qualitat paisatgística. L’accidentada orografia de l’espai, amb la presència de barrancs profunds amb una densa cobertura vegetal, abruptes vessants i nombrosos avencs i coves, configuren un paisatge de gran bellesa.

 Un altre aspecte d’interés és el referent al patrimoni historicocultural. Dins dels límits del paratge es troben dos jaciments arqueològics rellevants, ambdós adscrits a l’edat del bronze: el jaciment de la Cova de les Ratetes i el poblat del Puntal de l’Agüela.

Finalment, des del punt de vista dels usos d’oci, el paratge presenta un gran potencial per a l’exercici d’activitats com el senderisme i l’escalada, així com també totes aquelles activitats relacionades amb l’ús públic a la natura.

(Web de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient)

Guia de les Fontanelles publicada per la Diputació de València

Documentació relacionada:

Decreto 72/2009, de 29 de maig, del Consell

Correcció d'errors publicat el 5/06/2009