Perfil del Contractant

En esta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol procediment obert, restringit o negociat convocat per l'Ajuntament.

Estos plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, concessió d'obra pública, gestió de servicis públics, subministraments i/o servicis.

 A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en què es troben (ja siga provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servici públic.

 Eixa informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Públic.