Ermita de Sant Miquel

 L'Ermita de Sant Miquel se situa sobre la muntanya del mateix nom, a un quilòmetre escàs al nord de la població, s'ubica l'Ermita de planta rectangular i d'una sola nau, adossada a les restes d'una antiga torre musulmana de vigilància. L'edifici és un clar exemple de les conegudes com a Esglésies de Reconquesta, la qual fou manada construir per ordre del Rei Jaume I al 1248. Mitjançant la signatura del corresponent document, el Rei autoritzà al Rector de Corbera, Fra Bernat Oller, a construir un temple que posteriorment seria dedicat a Sant Miquel.

L'ermita de Sant Miquel de Corbera fou erigida a mitjan segle XIII pels colonitzadors que poblaren aquestes terres. El lloc escollit per a edificar la singular construcció religiosa no era un espai verge. Altres cultures que poblaren amb anterioritat aquestes terres ja havien fet ús d'aquell petit turó, bastant mutilat en les darreres dècades del segle xx.

Amb anterioritat a la sacralització del cim de la muntanyeta aquesta fou ocupada per unes quantes cases que conformaren un esporàdic poblat de  dimensions reduïdes allà pel segon mil·leni abans de Crist. La cultura a la qual cal associar l'assentament humà a què ens referim és la del bronze valencià. Escasses restes testimonien i parlen d'aquella primera ocupació de la muntanyeta.

Alguns informes recents emesos per la Unitat de Patrimoni de la Conselleria de Cultura han confirmat el que se sospitava: que també amagava l'actual i enderrocada construcció. Efectivament, una torre islàmica s'alçava sobre les restes de les habitacions que en un altre temps foren dependències de l'ermità del temple. És més, el temple cristià es construí aprofitant un dels murs de la primitiva torre islàmica. Aquesta, subsidiària del sistema defensiu del Castell de Corbera, sembla que degué bastir-se quan es féu el Castell, allà pels segles XI - XII. La torre del que avui és l'ermitori de Sant Miquel vigilava aquell ample espai que no s'ataüllava des del castell.

L'ermitori, o millor dit, la capella eremítica erigida a Corbera en honor de l'arcàngel Miquel fou una creació reial que gaudí des del mateix moment del seu naixement, -i aquest fou per voluntat de Jaume I-, de la protecció reial. Cal tenir present que coneixem el seu patronatge a través d'un document dels registres dels arxius reials de Barcelona. Precisament, gràcies a la còpia que roboraren dos notaris del document original que datava de 1248, i es perdé alguns anys després de redactar-se. Efectivament, eixa còpia del document de donació a favor de fra Bernat serví, ja mort el frare que alçà el temple perquè el seu successor, el rector de Corbera Bernat Oller, demanara al 1276 la renovació de la donació.

Tal vegada per això, per haver estat un ermitori erigit en els primers anys de la colonització cristiana del nou regne de València i pot ser que per haver-ne estat  impulsor el monarca mateix, el temple gaudí des d'un primer moment de la pia devoció de molts habitants de la Ribera del Xúquer. Abans de traspassar la boirosa geografia del més enllà, hi havia un record per fer alguna deixa a Sant Miquel de Corbera, així com per a altres ermitoris concrets de la comarca.

La capella de Sant Miquel de Corbera s'erigia al bell mig de la baronia per a alçar un pont invisible entre els habitants del seu territori natural i la divinitat. L'intercessor d'ambdós móns, el terrenal i el celestial, era evindentment Sant Miquel. Ell i cap altre, era el protector de les collites i béns dels pobles que conformaven la Vila i Honor de Corbera en temps de desastres i calamitats. Per eixa raó les autoritats municipals, en nom del rei i potser en record de l'antic patronatge reial, i el rector de Riola, com a cap suprem de l'església de la Vila i Honor de Corbera, eren els patrons i benefactors primers d'un temple que les fonts documentals del segle XVIII pròpies del municipi defineixen com a propi de la vila.

Font: "L'Ermita de Sant Miquel de Corbera" - Salvador Vercher Lletí (Ajuntament de Corbera, 1998)