Banc de Terres

Què és un banc de terres?

Un banc de terres consisteix en un registre administratiu format pels terrenys de propietaris interessats a arrendar-los o cedir-los, que s'ofereixen a les persones interessades a cultivar les terres.

     - Inscripció: per a inscriure's, els propietaris de les parcel·les han d'inscriure els terrenys.

     - Consulta: els interessats a cultivar poden consultar les parcel·les enregistrades.

     - Acord lliure: el tracte es tanca per mitjà d'un acord lliure entre les parts.

Aspectes ambientals, econòmics i socials

Gràcies a aquesta iniciativa, s'obtenen uns grans avantatges mediambientals, econòmics i socials. El banc de terres significa un recurs  contra l'abandó de les terres i disminueix el risc d'incendi, ja que els terrenys cultivats actuen com a tallafocs naturals. Les terres cultivades milloren la qualitat del paisatge i redueixen el risc de degradació ambiental. Permet desenrotllar activitats econòmiques associades a l'agricultura. Afavoreix la creació d'oportunitats d'ocupació i treball.

Participació de l'Ajuntament de Corbera

L'Ajuntament de Corbera participa activament d'esta iniciativa i ajuda a posar en contacte oferents i demandants. L'Ajuntament, per tant, gestiona el registre administratiu del Banc de Terres. Facilita el contacte entre propietaris de terrenys i persones interessades a cultivar les terres. Informa els interessats sobre les parcel·les que es troben disponibles.

Actuacions de la Diputació de València

La Diputació de València, impulsora d'este projecte, du a terme les actuacions següents: ajuda els ajuntaments en la creació i desentrollament dels Bancs de Terres. Proporciona recursos materials als ajuntaments per a la difusió dels Bancs de Terres. Presta assistència als ciutadans per mitjà d'un punt d'informació provincial al telèfon: 963882525 o diputaciodirecte@dival.es. Promociona els Bancs de Terres en múltiples fòrums (locals, estatals, etc.). Facilita la difusió de la informació sobre els Bancs de Terres: www.dival.es/medi-ambient.

Si estàs interessat a inscriure les teues terres al Banc de terres o inscriure't com a interessat a conrear parcel·les agrícoles a Corbera, pots emplenar la següent sol·licitud.