Consulta del document previ al Catàleg i Bens Espais Protegits de Corbera

Per Decret d’aquesta Alcaldia s’ha disposat sotmetre a consulta del document previ al Catàleg redactat per l’arquitecte Josep Pardo Conejero, als efectes de que qualsevol persona puga aportar suggeriments o propostes amb vista a la redacció del document del Cataleg i bens espais protegits de Corbera.
El termini de consulta serà fins a l’1 de setembre de 2019 i la documentació estarà a disposició del public a la pàgina web de l’ Ajuntament de Corbera (http://www.corbera.es/es)
Els suggeriments podran presentar-se de forma presencial en el Registre d’ Entrada de l’ ajuntament o fent ús de la seu electrònica de l’ Ajuntament.