Consulta participativa de l’Ordenança reguladora de les instal•lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum connectades a la xarxa de l’Ajuntament de Corbera.

Des de les àrees d'Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Corbera s'ha plantejat la necessitat d’aprovació de l'Ordenança Municipal reguladora de les instal•lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum connectades a la xarxa, amb la finalitat d'incentivar la implantació d'aquest tipus d'instal•lacions solars en l'àmbit local i que permet el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda en tot el territori, transformant alhora el model econòmic relacionat amb la generació elèctrica en un més sostenible i ecològic.
 
L'objecte de la present Ordenança és la regulació del règim d'intervenció municipal sobre les instal•lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum connectades a la xarxa que s'executen en béns immobles. També serà aplicable la present ordenança quant a les exigències d'intervenció administrativa, condicions d'instal•lació i integració paisatgística, de les restants modalitats d'instal•lacions solars fotovoltaiques diferents de l'autoconsum.
 
Amb aquesta finalitat i en compliment dels tràmits legalment establerts, i en nom de la major transparència i participació ciutadana, es tindran en compte les peticions i opinions rebudes per part de la ciutadania del poble de Corbera.
 
Consulta participativa de l’Ordenança reguladora de les instal•lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum connectades a la xarxa de l’Ajuntament de Corbera.
 
En relació amb aquesta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista a l'artículo 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració de l'aprovació de l'esmentada disposició de caràcter general i pel termini establert del 3 al 25 d'agost a la web municipal (www.corbera.es), per tal de recaptar la opinió dels interessats sobre lrs següents qüestions:
 
a) Què problemes enten vosté que tindría que sol·lucionar la Ordenança Municipal reguladora de les instal•lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum connectades a la xarxa?
b) Considera vosté que en aquests moments resulta necessària i oportuna l'aprovació d'aquesta Ordenança?
c) Qué objectius hauria de perseguir, al seu judici, l'aprovació de la Ordenança?
d) Desitja vosté plantejar altres qüestions tant de caràcter técnic como normatiu al text propossat per a l'aprovació de la Ordenança?
 
Es consideraran aportacions amb caràcter oficial les que es realitzen enviant un correu a ajuntament@corbera.es i també les que arriben per registre d'entrada de l'ajuntament de Corbera bé en finestreta o bé a través de la seu electrònica.
 
El termini de presentació de suggeriments i observacions és del 3 al 25 de agosto 2020.
 
¡Gràcies per la seua participació!