Crisi covid-19: Resolució d'Alcaldia 101/2020, de 20 de març, pel qual s'estableixen les mesures per tal de minimitzar el risc de contagi entre el personal de l'Ajuntament de Corbera.

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2020 - 101 de 20 de març.

Vist el Real Decret 463/2020, de 14 de març on es decreta l’estat d’alarma, en tot el territori espanyol, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Coronavirus COVID-19. Interpretant allò especificat en l’article 10.1 i amb la voluntat de minimitzar el risc de contagi:
Per tant, d’acord amb les atribucions que m’atorga l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
RESOLC:
Primer. Establir fins el 31 de març les següents mesures:
- Suspendre temporalment les comissions, els plens i les juntes de govern a no ser que siga per tractar un tema relacionat amb la crisi ocasionada pel COVID-19 o atendre un servei imprescindible.
- Suspendre l’atenció al públic en finestreta en l’edifici administratiu de l’Ajuntament de Corbera.
- Establir un horari presencial per als treballadors de l’Ajuntament reduït, en el qual s’establiran els següents tors:
1) Serveis: 50% del seu horari de manera presencial en dies alterns. Queda suspesa la petició d’assumptes propis sense causa justificada.
2) Administració: segons annex. Queda suspesa la petició d’assumptes propis sense causa justificada.
3) Policia Local: torns habituals. Queden suspeses les vacances i la petició d’assumptes propis sense causa justificada.
Aquells serveis que tinguen la possibilitat de treballar telemàticament ho faran des de casa, per a mantindre, dins de les possibilitats, la normalitat en la prestació de serveis.
En tot cas els treballadors i treballadores que depenen de l’Ajuntament de Corbera, estaran localitzables i disponibles.
Segon. Comunicar este Decret a les parts implicades.