Obra en execució “Millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en el Polígon Industrial "El Racó” exercici 2019.

L’obra contempla tres actuacions:

1) Servei contra incendis.  
2) Senyalització i identificació de carrers.
3) Millora del sanejament separatiu de les aigües residuals

Subvenció concedida per Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis als polígons, àrees industrials i enclaves tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019.

SUBVENCIÓ CONCEDIDA ANY 2019: 158.000 €
CANTIDAD A JUSTIFICAR ANY 2019: 158.000 €

Projecte redactat per l’Enginyer tècnic industrial, Miguel Pérez Vignau.
Despeses de Redacció projecte, estudi de seguretat i salut, direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut per import de 8.748,76 € més 21 % d’IVA, total 10.586 €.

Import de licitació projecte: 121.829,75 € més 25.584,25 € d’IVA

Adjudicatària: OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN ESCRIMAR, SL
Import d’adjudicació: 121.400 € més 25.494 € d’IVA