Serveis

Denominació del contracte: Licitació servei de neteja dels col·legis públics i dependències municipals de l'Ajuntament de Corbera.
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert, diferents criteris d'adjudicació clàusula 12ª del plec de clàusules administratives articulars.
Fase: Anunci BOP de la licitació.
Presentació d'ofertes: 15 dies naturals següents a la publicació del present anunci al BOP (Fins el 15 de juliol) al Registre General de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9:00 a 14:30 hores, sent la documentació a presentar la senyalada en la clàusula 14ª.3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.